Ngày 8/12/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành các Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam và Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP về Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

Ngày 8/12/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành các Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam và Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP về Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008, là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Trợ giúp pháp lý. Quỹ có chức năng xây dựng, khai thác, sử dụng nguồn tài chính để thực hiện hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển ổn định và có chất lượng của hoạt động trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc.

Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý quy định các chuẩn mực về hành vi, ứng xử, cách thức tổ chức công việc, các yêu cầu nghiệp vụ và trách nhiệm cụ thể của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý (trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chi nhánh của Trung tâm, luật sư, tưu vấn viên pháp luật của các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý) khi thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý.

Các Quyết định trên được đăng Công báo ngày 29/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article