Tổng cục Hải quan được phép sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí có mệnh giá ban hành kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí để thực hiện thu phí và lệ phí quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC.

Ngày 16/12/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan được phép sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí có mệnh giá ban hành kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí để thực hiện thu phí và lệ phí quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article