Ngày 18/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/7/2005), hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản, trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoàn tất giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết theo quy định pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành  lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article