được ban hành tại Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008, gồm: Quy định chung; Hệ thống chứng từ kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán; Hệ thống sổ kế toán.

được ban hành tại Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008, gồm: Quy định chung; Hệ thống chứng từ kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán; Hệ thống sổ kế toán.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/1/2008 (các số từ 25-28) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article