Ngày 19/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 124/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Ngày 19/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 124/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực thuộc các lĩnh vực tại khoản 2 Điều 1 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 6/9/2006 phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép quy định tại Thông tư này. Mọi tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải nộp phí thẩm định. Không hoàn trả phí thẩm định trong trường hợp sau khi thẩm định không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực. Mức phí thẩm định thấp nhất là 10.400.000 đồng (tư vấn chuyên ngành điện lực), cao nhất là 28.800.000 đồng (hoạt động phát điện công suất đặt từ 100 MW trở lên). Mức phí cấp giấy phép hoạt động điện lực thấp nhất là 700.000 đồng (hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn), cao nhất là 2.100.000 đồng (hoạt động phát điện). Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực là 300.000 đồng một giấy phép do do cơ quan Trung ương cấp. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí được phép để lại 90% để trang trải cho công việc thu phí, nộp 10% vào ngân sách nhà nước. 

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 89/2003/TT-BTC ngày 17/9/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực. Các nội dung khác liên quan không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC nói trên và Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article