Ngày 22/12/2008, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP về Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra.

Ngày 22/12/2008, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP về Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra; áp dụng đối với Người ra quyết định thanh tra; thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra; Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; cán bộ, công chức được Người ra quyết định thanh tra cử thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/1/2009 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article