Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của  ngày 2/8/2007 của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong dịch vụ chuyển phát, thông tin riêng, hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát, thủ tục xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, điều kiện, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, việc thu hồi giấy phép v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article