Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài kinh doanh cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc để thực hiện một phần công việc của hợp đồng nhà thầu.

Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam; áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài kinh doanh cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc để thực hiện một phần công việc của hợp đồng nhà thầu.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật tổ chức tín dụng; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức quy định tại điểm 2 Mục II Phần A của Thông tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ quy định tại điểm 4 Mục II Phần A của Thông tư không bị áp dụng Thông tư này.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về căn cứ và phương pháp tính thuế; nộp thuế giá trị gia tăng theo theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu. Tỷ lệ thấp nhất là 0,1% (chuyển nhượng chứng khoán), cao nhất là 10% (lãi tiền vay, thu nhập bản quyền).

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, áp dụng từ ngày 1/1/2009, thay thế cho Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 hướng dẫn chế độ nộp thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 4/2/1999 hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article