được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT về Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới độ cao. Quy chuẩn gồm 5 phần: Quy định chung; Quy định kỹ thuật; Các quy định về quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; Tổ chức thực hiện.

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 112/KT ngày 15/5/1989 của Cục trưởng Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành “Quy phạm xây dựng lưới độ cao Nhà nước hạng 1,2,3 và 4”.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article