Ngày 12 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Ngày 12 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP   ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Điều 12. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu :

Bổ sung quy định về t hành phần hồ sơ trình thẩm định kế hoạch đấu thầu vào Khoản 1 Điều này. Quy định bổ sung này trở thành điểm c) trong Khoản 1 Điều 12 nói trên.

Theo đó, thành phần hồ sơ trình thẩm định kế hoạch đấu thầu thực hiện như thành phần hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

Điều 15. Chuẩn bị đấu thầu

Bổ sung, sửa đổi điểm a Khoản 1 của quy định về thủ tục lựa chọn danh sách ngắn trong chuẩn bị đấu thầu. Theo đó, có thêm quy định về việc nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ quan tâm đến địa chỉ của bên mời thầu trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ quan tâm.

Điều 54. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

Theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP thì đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Thủ tướng “2. Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt gói thầu cần áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 40 Nghị định này.”

Khoản 2 này được sửa đổi như sau: “2. Phê duyệt hoặc giao người có thẩm quyền phê duyệt gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 40 Nghị định này.”

Điều 60. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị

Điều này được bổ sung quy định về việc Đơn kiến nghị được soạn theo Mu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP và “Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đơn kiến nghị đến địa chỉ của người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị theo quy định, tại Khoản 2 Điều 72 của Luật đấu thầu.”

Điều 71.Hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quy định về các tài liệu liên quan trong hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại điểm a, b Khoản 2 của Điều 71 này được sửa đổi, bổ sung.

Điều 72.Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Bổ sung Điểm c vào Khoản 2 Điều 72 như sau:

“c) Thành phần hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện như thành phần hồ sơ trình duyệt về kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 71 Nghị định này. Bên mời thầu nộp trực tiếp hoặc gửi 01 bộ hồ sơ trình thẩm định đến địa chỉ của cơ quan, tổ chức thẩm định.”

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2012.

Phong Lâm

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article