Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II chỉ đạo Công ty tiến hành chỉnh sửa Phương án giải thể Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản và trình Bộ trước ngày 20/9/2012 để xem xét, phê duyệt.

Theo Kết luận tại cuộc họp thẩm định Phương án giải thể Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản (Công ty) thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  ngày 13 tháng 9 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông báo số 4444/TB-BNN-ĐMDN đề nghị Công ty rà soát toàn bộ các Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động và số lao động có danh sách tại Công ty tính đến thời điểm lập phương án giải thể, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động đã làm việc tại Công ty. Đồng thời, Công ty thành lập hội đồng kiểm kê để xác định vốn, tài sản hiện có đến thời điểm lập Phương án giải thể.

Đối với các khoản nợ phải thu, phải trả phải có biên bản đối chiếu với từng chủ nợ, khách nợ và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Những tài sản thuộc diện thanh lý, nhượng bán thực hiện theo quy định về nhượng bán, thanh lý tài sản hiện hành đối với doanh nghiệp. Những tài sản không nhượng bán, thanh lý thì bàn giao lại cho Viện tiếp nhận và kế thừa trách nhiệm trả nợ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II chỉ đạo Công ty tiến hành chỉnh sửa Phương án giải thể và trình Bộ trước ngày 20/9/2012 để xem xét, phê duyệt.

          Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article