Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6831/BKHĐT-PTDN ngày 06/9/2012 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thực trạng năng lực cơ quan đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực cho cơ quan đầu mối triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/9/2010 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6831/BKHĐT-PTDN ngày 06/9/2012 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thực trạng năng lực cơ quan đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV tại địa phương theo Mẫu báo cáo đính kèm.

Báo cáo của địa phương đề nghị gửi về Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 tháng 9 năm 2012 để tổng hợp.

Phương Anh

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article