Ngày 6 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Ngày 6 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ, khai thác giống thủy sản và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, người được tham gia khai thác giống thủy sản: là thành viên của các Thợp tác, Hp tác xã, Chi hội thủy sản (tổ chức quản lý cộng đồng nghề cá) tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Giống thủy sản trong tự nhiên chỉ cho phép khai thác bằng phương pháp thủ công. Chỉ được khai thác trong khu vực quy hoạch cho phép khai thác giống thủy sản.

Về ư ơng nuôi giống th y sản : Tổ chức, cá nhân hoạt động ương nuôi giống thủy sản (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân ương nuôi phục vụ nuôi trồng của cá nhân, hộ gia đình mình hoặc làm dịch vụ giống thủy sản cho các cơ sở có chức năng sản xuất, cung cấp giống thủy sản) phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 của Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND  ngày 06/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy mô, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-81:2011/BNNPTNT.

Giống thủy sản sau khi ương nuôi xuất bán để nuôi thương phẩm, phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 của Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở ương nuôi giống tập trung phải có chứng chỉ tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.

Về mua bán, vận chuyn giống thủy sản tự nhiên: Tổ chức, cá nhân hoạt động mua bán, vận chuyển giống thủy sản phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giống thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp hộ gia đình mua bán, vận chuyển giống thủy sản phục vụ nuôi trồng của hộ gia đình, hoặc vận chuyển giống thủy sản tự nhiên khai thác hợp pháp đến các cơ sở được phép sản xuất, kinh doanh giống thủy sản). Ging thủy sản mua bán, vận chuyển phải có nguồn gốc khai thác hợp pháp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi khai thác giống xác nhậncó giấy chứng nhận kiểm dịch lô giống đạt chất lượng, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Về xác nhận nguồn gốc thủy sản: Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển, mua bán giống thủy sản khai thác từ tự nhiên phải có Giấy đề nghị (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Trường hợp khai thác giống thủy sản có sử dụng phương tiện trọng tải từ 5 tn trở lên phải có Giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản). Mu Giấy phép khai thác quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số  24/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số  57/NQ-CP  ngày 15/12/2010 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục hồ sơ cấp Giấy phép khai thác giống thủy sản thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP  ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 của Nghị định số 14/21009/NĐ-CP  ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  59/2005/NĐ-CP n gày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; Điều 1, khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP  ngày 20/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

Việc kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch giống thủy sản thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 7; Điều 9 và khoản 5, 6 Điều 10 của Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT  ngày 02/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản. Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận kiểm dịch được tính theo thời gian vận chuyển từ nơi xuất phát tới nơi đến cuối cùng.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký (Minh Tú).

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article