Ngày 7 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã có Quyết định số 1231/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015. Đây là Kế hoạch lần thứ hai phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Ngày 7 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã có Quyết định số 1231/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015. Đây là Kế hoạch lần thứ hai phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Kế hoạch lần thứ nhất – Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006-2010) được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Với 4 quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 (Kế hoạch) xác định mục tiêu tổng quát nhằm “đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế”. Đây cũng là quan điểm nhất quán đã được xây dựng từ Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ nhất.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 như sau:

- Số doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới giai đoạn 2011-2015 dự kiến đạt 350.000 doanh nghiệp, đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 cả nước có 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động;

(Tại Kế hoạch 5 năm  phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ nhất, chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới giai đoạn 2006-2010 là khoảng 320.000 doanh nghiệp).

- Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc;

(Kế hoạch 5 năm  phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ nhất đưa ra chỉ tiêu “tỷ lệ trực tiếp tham gia xuất khẩu đạt từ 3-6% trong tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa”).

- Đầu tư của khu vực  doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội;

- Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 40%GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo thêm khoảng 3,5-4 triệu chỗ làm việc mới.

(Chỉ tiêu này ở Kế 5 năm  phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ nhất là 2,7 triệu chỗ làm mới).

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch xây dựng 7 nhóm giải pháp, bao gồm: hoàn thiện khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầy mạnh hình thành các cụm liên kết, cụm ngành công nghiệp, tăng cường tiếp cận đất đai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và xúc tiến mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý thực hiện Kế hoạch.

Trong số 8 nhóm giải pháp nêu trên, các giải pháp thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đầy liên kết kinh tế, cụm liên kết ngành và đẩy mạnh các chương trình đổi mới công nghệ, chú trọng phát triển công nghệ cao là 3 giải pháp cụ thể được Kế hoạch ưu tiên thực hiện.

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch:

- Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  theo dõi và giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch của các Bộ, ngành, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở kế hoạch của các ngành, địa phương, điều phối, theo dõi, lập báo cáo chung tình hình thực hiện  Kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các giải pháp thực hiện Kế hoạch;

- Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương trình hành động chi tiết cho địa phương; báo cáo tình hình thực hiện Kế phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Kế hoạch đưa ra Chương trình hành động trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó các nhiệm vụ chính được xác định thực hiện là:

- Cải thiện quy định pháp lý về thủ tục hành chính liên quan tới đăng ký doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong thực thi Luật Doanh nghiệp 2005, tăng mức dư nợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Rà soát lại hệ thống quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp: bổ sung các quy định liên quan đến khâu cấp phép quản lý; kiểm soát vốn và điều lệ doanh nghiệp; sửa đổi Luật Phá sản 2004 theo hướng áp dụng thủ tục phá sản cho mọi đối tượng kinh doanh, giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình giải quyết phá sản; sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 2005 theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế; sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Quản lý thuế,Luật Chứng khoán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 1119/2999/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, …Soạn thảo Đề án nghiên cứu xây dựng Luật Xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Đẩy nhanh phê duyệt và triển khai Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đề án phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị;

- Triển khai có hiệu quả hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 3/3/2011 về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Phát triển, nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp với vai trò đầu mối cung cấp thông tin, kiến thức trợ giúp cho mọi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, hình thành mạng lưới hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thí điểm xây dựng mô hình hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số lĩnh vực được lựa chọn, bước đầu triển khai thực hiện tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh v.v…

Bên cạnh đó, Kế hoạch đưa ra 12 Chương trình, Đề án được coi như những giải pháp phối hợp thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article