Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Liên bộ Tài chính, Quốc phòng và Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.

Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Liên bộ Tài chính, Quốc phòng và Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.

Ngoài những quy định chung về khuyến khích và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh còn được hưởng một số chính sách hỗ trợ tài chính sau:

- Được nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ để hình thành tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được sử dụng trong thời gian trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Được sử dụng các nguồn lực được giao để tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh và hoạt động kinh doanh bổ sung nhưng không được ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được giao.

- Được nhà nước cấp kinh phí cho việc duy trì bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ lương cho người lao động trong biên chế thuộc các dây chuyền sản xuất sản phẩm trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất.

- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập.

- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho công tác y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt cần phải duy trì bệnh xá.

Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành theo quy định về hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Người lao động trong doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được hưởng các chế độ chính sách quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số  46/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của cơ quan có thẩm quyền.

Hàng năm, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng được hỗ trợ tài chính lập dự toán chi tiết theo từng nội dung, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Bộ Tài chính căn cứ vào báo cáo tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để xem xét, tổng hợp báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thông báo của Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thực hiện phân bố chi tiết nhiệm vụ chi hỗ trợ cho từng doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo từng nội dung quy định.

Hàng năm, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng kinh phí hỗ trợ và kiểm tra quyết toán việc sử dụng kinh phí hỗ trợ theo chế độ quy định của nhà nước và quy định tại Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp chi sai chế độ quy định hoặc vượt mức chi quy định thì cơ quan tài chính xử lý xuất toán khoản đã chi không đúng quy định. Người quyết định chi sai phải bồi thường và tùy theo mức độ vi phạm phải chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2012; các mức hỗ trợ kinh phí quy định tại Thông tư này được áp dụng từ năm ngân sách 2012. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 118/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 22/12/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng, Thông tư liên tịch số 159/2007/TTLT/BTC-BQP ngày 31/12/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 118/2005/TTLT/BTC-BQP hướng dẫn một số điều về tài chính đối với công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

Ngoài việc thực hiện những quy định lại Thông tư này, các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh còn phải thực hiện các quy định tại Quy chế quản lý tài chính của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article