Đối với một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng (cố định đường dài trong nước, quốc tế, di động, Internet băng rộng, …): đảm bảo mỗi thị trường có ít nhất 3 doanh nghiệp mạnh tham gia hoạt động nhằm thúc đẩy cạnh tranh, tránh việc tham gia quá nhiều, đặc biệt là của các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực viễn thông, dẫn đến cạnh tranh quá mức và hiệu quả kinh doanh trên thị trường thấp.

Ngày 24 tháng 8 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 36/CT-BTTTT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông quán triệt một số quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc sau đây:

  1. Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các tập đoàn, DNNN trong lĩnh vực TT&TT theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với đặc thù hoạt động của ngành, phân định rõ hoạt động kinh doanh với hoạt động công ích.
  2. Đối với một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng (cố định đường dài trong nước, quốc tế, di động, Internet băng rộng, …): đảm bảo mỗi thị trường có ít nhất 3 doanh nghiệp mạnh tham gia hoạt động nhằm thúc đẩy cạnh tranh, tránh việc tham gia quá nhiều, đặc biệt là của các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực viễn thông, dẫn đến cạnh tranh quá mức và hiệu quả kinh doanh trên thị trường thấp.
  3. Cổ phần hóa và thoái vốn đối với các hoạt động TT&TT mà nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối và các lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển thị trường theo các quy định của pháp luật…

Nội dung Đề án tái cơ cấu của từng DNNN trong lĩnh vực TT&TT phải bám sát các nội dung quy định tại điểm 3 Mục III Điều 1 Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 0800/BTC-TCDN ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ và một số quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc cơ bản nêu trên.

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 929/QĐ-TTg, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

1. Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam xây dựng Đề án tái cơ cấu, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong năm 2012.

2. Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC xây dựng Đề án tái cơ cấu, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9 năm 2012.

3. Các tổng công ty, DNNN trong lĩnh vực TT&TT do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập xây dựng Đề án tái cơ cấu trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2012.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương, chủ động tham mưu cho việc thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 để xây dựng phương án, chỉ đạo và hướng dẫn việc tái cơ cấu đối với từng hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực TT&TT không phân biệt cấp, cơ quan quản lý, trước mắt tập trung vào lĩnh vực viễn thông, xuất bản.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Minh Tú

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article