Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 39/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 39/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, cây và các bộ phận của cây còn sống được sử dụng để trồng trọt; quả tươi; cỏ và hạt cỏ các loại; sinh vật có ích và sinh vật sống khác có nguy cơ gây hại tài nguyên thực vật; gỗ tròn, gỗ xẻ chưa qua xử lý kiểm dịch thực vật; các vật thể khác có nguy cơ cao mang theo dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam phải được phải phân tích nguy cơ dịch hại khi vật thể nhập khẩu vào Việt Nam. Trường hợp: i) có bằng chứng khoa học và thực tế về sự bùng phát dịch hại kiểm dịch thực vật hoặc dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên vật thể tại nước xuất khẩu ; phát hiện dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên vật thể nhập khẩu hoặc dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên giống cây nhập khẩu; nước xuất khẩu đưa ra biện pháp quản lý dịch hại mới thì các vật thể nói trên phải được xem xét và đánh giá lại kết quả phân tích nguy cơ dịch hại đã có trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2012. Thông tư này bãi bỏ Quyết định­ số 34/2007/QĐ-BNN-BVTV ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article