Ngày 4 tháng 7 năm 2012, Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 4 tháng 7 năm 2012, Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hội đồng) đã họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng công ty).

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo tóm tắt Phương án Tái cơ cấu, báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chỉ tịch Hội đồng đã kết luận các vấn đề liên quan đến Phương án tái cơ cấu của Tổng công ty, trong đó yêu cầu Tổng công ty xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ; xây dựng lộ trình thoái vốn theo quy định. Đặc biệt, Tổng công ty cần rà soát lại lại phần kinh doanh bất động sản, phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những Bộ đang rất tích cực thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ.

Độc giả có thể xem toàn văn kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông báo số 3777/TB-BNN-ĐMDN  ngày 7 tháng 8 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article