được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN ngày 3/12/2008

được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN ngày 3/12/2008. Việc hạch toán quá trình hình thành tài sản đối với công trình đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án viện trợ không hoàn lại (trong quá trình thực hiện dự án) thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.
Quyết định được đăng Công báo ngày 19/12/2008, có hiệu lực từ ngày 1/1/2009, thay thế Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN ngày 12/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article