Ngày 27 tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1152/QĐ-TTg thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngày 27 tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1152/QĐ-TTg thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhiệm vụ trọng tâm của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là tạo, sản xuất sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho nông nghiệp của tỉnh, của vùng và ứng dụng công nghệ cao để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, tiến hành thực hiện nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công ngệ cao, cung ứng dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông  nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trực tiếp thực hiện hoặc ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ban Quản lý quyết định các hướng ưu tiên, hình thức hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp trên  cơ sở Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định pháp luật; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thỏa thuận với các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng trong việc định giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan quản lý nhà ước thanh tra, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong việc thực hiện các quy định pháp luật; v.v…

                                                                                                          Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article