Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Cục Hải quan Bình Phước đã có Quyết định số 170/QĐ-HQBP ban hành “Quy chế thực hiện quản rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Cục Hải quan Bình Phước”.

Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Cục Hải quan Bình Phước đã có Quyết định số 170/QĐ-HQBPban hành “Quy chế thực hiện quản rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Cục Hải quan Bình Phước”.

Theo đó, việc kiểm tra, kiểm soát Hải quan phải được dựa trên kết quả thu thập, phân tích thông tin, phân tích đánh giá rủi ro theo quy định về áp dụng Quản lý rủi ro của ngành Hải quan. Đơn vị quản lý rủi ro là Phòng nghiệp vụ (tại Cục Hải quan Bình Phước) và các chi cục, đội kiểm soát có công chức chuyên trách quản lý rủi ro.

Thông tin cần thu thập phục vụ việc quản lý rủi ro bao gồm:

- Thông tin Hồ sơ doanh nghiệp: Việc tổ chức thu thập thông tin doanh nghiệp được thực hiện đối với doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn Cục quản lý; trường hợp có thông tin về doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nhưng trụ sở của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác thì khuyến khích các đơn vị cập nhật thông tin về các doanh nghiệp này vào hệ thống thông tin quản lý rủi ro. Chỉ tiêu thu thập thông tin về doanh nghiệp được thực hiện theo Kế hoạch thu thập thông tin phục vụ Quản lý rủi ro hàng năm được Cục trưởng phê duyệt.

- Phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại thường diễn ra trong quá trình làm thủ tục Hải quan;

- Danh sách doanh nghiệp, hàng hóa có nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Các vụ việc vi phạm được phát hiện qua hoạt động kiểm soát Hải quan;

- Phản hồi kết quả tiến hành các hoạt động kiểm soát đối tượng rủi ro do đơn vị quản lý rủi ro chuyển giao để xử lý theo phương án, kế hoạch cụ thể;

- Doanh nghiệp vi phạm, nội dung vi phạm và các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp;

- Hàng hóa bị lợi dng vi phạm, nội dung vi phạm và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa v.v…

Việc cập nhật, phân tích, phê duyệt thông tin hồ sơ quản lý doanh nghiệp trên hệ thống thông tin Quản lý rủi ro được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TCHQ, Quyết định số 343/QĐ-TCHQ ngày 08/03/2011, công văn số 983/TCHQ-ĐT ngày 09/3/2011 của Tổng cục Hải quan . Hồ sơ doanh nghiệp được lưu trữ trên hệ thống thông tin Quản lý rủi ro. Thời gian lưu trữ quá trình hoạt động và những thay đổi của doanh nghiệp là 03 năm kể từ ngày cập nhật.

Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá rủi ro, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc Cục tiến hành xây dựng phương án, kế hoạch xử lý rủi ro theo quy định, hướng dẫn tại Điểm 1.5, Mục 1, Phần II- Hướng dẫn cụ thể Ban hành kèm theo Quyết định số 35 QĐ-TCHQ ngày 10/07/2009 và Điểm 3.3, Mục I Công văn số 76/TCHQ-ĐT ngày 04/12/2009 của Tổng cục Hải quan. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Phước theo chức năng nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào quy định của pháp luật về hải quan và kết quả phân tích, đánh giá rủi ro, nếu xét thấy cần áp dụng biện pháp kiểm tra hải quan đối với chủ hàng hoặc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan thì có văn bản đnghị đơn vị Quản lý rủi ro thiết lập, cập nhật tiêu chí vào hệ thống thông tin Quản lý rủi ro. Nội dung phối hợp cụ thể được quy định tại điểm b.2, Khoản 2, Điều 16 Quy định chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 35QĐ-TCHQ ngày 10/07/2009 và Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 5QĐ-TCHQ ngày 08/03/2011 của Tổng cục Hải quan.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày kýthay thế Quyết định số 3/QĐ-HQBP  ngày 25/01/2010 của Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước.

Phong Lâm

 

 

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article