Ngày 14 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2581/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 14 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2581/QĐ-UBNDban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, các cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp trong việc: i) xây dựng, ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cụm công nghiệp; ii) xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển cụm công nghiệp. ; iii) cấp, điều chỉnh, thu hồi (hoặc trình cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi) các loại giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến hoạt động trong cụm công nghiệp; iv) chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong cụm công nghiệp; v) xây dựng và quản lý thông tin về cụm công nghiệp; chỉ đạo các hoạt động xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp; vi) tổ chức bộ máy, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về cụm công nghiệp; và vii) thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, hoạt động và phát triển cụm công nghiệp.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm của các Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ngành khác có liên quan trong việc phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào đấu nối với cụm công nghiệp.

c) Trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

d) Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm để đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

e) Hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý và đề xuất cấp ưu đãi đầu tư đối với các dự án thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article