Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường, quyết định hạn mức, thời điểm sản xuất và nguồn vàng nguyên liệu để tổ chức sản xuất vàng miếng và giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (sau đây gọi là Công ty SJC) gia công vàng miếng.

Ngày 23 tháng 8 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1623/QĐ-NHNN  về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường, quyết định hạn mức, thời điểm sản xuất và nguồn vàng nguyên liệu để tổ chức sản xuất vàng miếng và giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (sau đây gọi là Công ty SJC) gia công vàng miếng.

Quyết định quy định cụ thể về việc tổ chức sản xuất vàng miếng SJC (nguồn vàng nguyên liệu, hạn mức sản xuất, thời điểm sản xuất, quy trình gia công và gia công lại vàng miếng SJC); giám sát hoạt động gia công vàng miếng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong sản xuất, gia công vàng miếng SJC v.v…

Theo đó, Công ty SJC có trách nhiệm bàn giao khuôn sản xuất vàng miếng SJC để thực hiện niêm phong khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; báo cáo Ngân hàng Nhà nước quy trình gia công vàng miếng SJC; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng sản phẩm vàng miếng SJC; chịu sự thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan. Trong thời gian thực hiện gia công vàng miếng SJC, hàng ngày, chậm nhất vào 11h00, gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước về lượng vàng miếng SJC đã gia công trong ngày làm việc trước đó.

Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) cho phép chuyển đổi vàng miếng khác có nguồn gốc hợp pháp, hợp lệ thành vàng miếng SJC.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC.

Trường hợp chấp chuận, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng đề nghị chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, đồng thời gửi Công ty SJC để thực hiện gia công. Căn cứ vào văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng ký kết Hợp đồng gia công vàng miếng SJC với Công ty SJC. Sau khi gia công, Công ty SJC giao sản phẩm vàng miếng SJC cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo Hợp đồng gia công vàng miếng SJC đã ký. Việc giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, gia công vàng miếng SJC và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC thực hiện dưới sự giám sát của Tổ giám sát gia công vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng có vàng miếng khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi thành vàng miếng SJC chịu trách nhiệm về nguồn gốc và tính hợp pháp của vàng miếng khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi thành vàng miếng SJC; lưu giữ hóa đơn, chứng từ của vàng miếng khác được sử dụng để gia công vàng miếng SJC phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy trình gia công vàng miếng SJC từ các loại vàng khác thực hiện theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article