Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số Thông tư số 03/2012/TT-BNV  ngày 26 tháng 6 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số Thông tư số 03/2012/TT-BNV  của Bộ Nội vụ ngày 26 tháng 6 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm (các chức danh thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm đối với người được đề nghị bổ nhiệm trong quy hoạch của doanh nghiệp, đối với người được giới thiệu xem xét bổ nhiệm từ ngoài doanh nghiệp, đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp mới hoặc do sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức doanh nghiệp); quy trình, thủ tục bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; từ chức, miễn nhiệm; cử người đại diện; kỷ luật; trách nhiệm bồi thường, hoàn trả đối với người quản lý doanh nghiệp và người đại diện; khiếu nại quyết định bồi thường, hoàn trả; xử lý người quản lý doanh nghiệp hoặc người đại diện cố ý không thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hoàn trả v.v…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2012. Bãi bỏ Thông tư số 01/2008/TT-BNV  ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc công ty nhà nước.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn (SCIC), căn cứ các quy định tại Nghị định số 66/2011/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này để hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng là người quản lý doanh nghiệp và người đại diện tại Tổng công ty, các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty. Đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do các Bộ, ngành, địa phương sau khi cổ phần hóa chuyển về Tổng công ty quản lý, Hội đồng thành viên Tổng công ty có trách nhiệm quy định cụ thể phù hợp với cơ chế quản lý người quản lý doanh nghiệp và người đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quản lý về kết quả thực hiện.

Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article