Trong những năm qua, chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố có sự biến động không ổn định: từ thứ hạng 50/63 tỉnh, thành năm 2009 lên thứ 22/63 vào năm 2010 và xuống thứ  55/63 vào năm 2011.

Ngày 6 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã có công văn số 05/CTHĐ-UBND về Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Bình.

Trong những năm qua, chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố có sự biến động không ổn định: từ thứ hạng 50/63 tỉnh, thành năm 2009 lên thứ 22/63 vào năm 2010 và xuống thứ  55/63 vào năm 2011.

Theo Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, một số chỉ số của Thái Bình đã bị giảm điểm: tính minh bạch và trách nhiệm; chi phí thời gian; tính năng động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động. Việc giảm điểm các chỉ số này đã đánh tụt hạng PCI của Thái Bình năm 2011 xuống 33 bậc. Nguyên nhân cơ bản làm giảm điểm và thứ hạng cạnh tranh của Thái Bình là do các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chưa nhận thức đầy đủ vai trò đầu tầu trong phát triển kinh tế của doanh nghiệp; việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp còn có những hạn chế; một số cán bộ, công chức còn cửa quyền, chậm đổi mới, thái độ phục vụ chưa hết lòng, nhiều thủ tục còn rườm rà… ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Chương trình hành động cải thiện chỉ số PCI, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh của Thái Bình trong năm 2012 và những năm tới.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, việc cải thiện các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh thực chất là thái độ đổi mới, nhìn nhận một cách đúng đắn và việc làm thiết thực của các cấp, các ngành đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong tỉnh. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm và đóng góp của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có việc tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

2. Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Chương trình hành động yêu cầu các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức khẩn trương tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, tư vấn, xử lý nhanh chóng các thủ tục để doanh nghiệp sớm có được các quyết định hành chính cần thiết như văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, các quyết định về hỗ trợ đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh (nếu có), thủ tục về môi trường, giấy tờ pháp lý khác.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh tại Sở Kế hoạc và Đầu tư và một cửa tại các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, xã phường theo quy định. Khuyến khích, định hướng cho doanh nghiệp tập trung vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạn chế đầu tư ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư theo chủ trương phát triển của tỉnh. Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án sử dụng đất không hiệu quả, sai mục đích, chậm tiến độ, các dự án ảnh hưởng đến môi trường. Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong giao đất cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh...

3. Tăng cường cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp

Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của các sở, ngành, huyện, thành phố. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thông tin kinh tế-xã hội, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, ưu đãi doanh nghiệp, thuế v.v… Trung tâm Xúc tiến và tư vấn đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, trung tâm hỗ trợ cung ứng lao động giới thiệu việc làm, các đơn vị tư vấn đầu tư, Trung tâm quản lý hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp … cần đẩy mạnh hơn hoạt động quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư vào tỉnh một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Khuyến khích phát triển các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập để hình thành mạng lưới hệ thống dịch vụ trong tỉnh phục vụ doanh nghiệp...

4. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như triển khai Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư, trong đó có nội dung hỗ trợ ưu đãi đầu tư được thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh…

5. Tạo khung ph áp lý cho hoạt động của doanh nghiệp , nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia góp ý kiến về các quy định, chính sách của nhà nước, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính quyền...

6.    Nâng cao tính minh bạch, công khai, dân chủ phục vụ tốt cho doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không cần thiết, trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến thuế, tài chính, thành lập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh...

7. Đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp gắn bó hợp tác với chính quyền, thân thiện, đồng thuận với người dân trên địa bàn

Doanh nghiệp cần nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất an toàn, bảo đảm việc làm, quyền lợi chính đáng của người lao động, bảo vệ môi trường... Hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục thể hiện là tổ chức đại diện chính đáng của doanh nghiệp; tăng cường liên hệ phản ánh kịp thời những tồn đọng, bức xúc, khó khăn trở ngại cho phát triển doanh nghiệp; đồng thời là cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp; hiến kế, đóng góp ý kiến vào công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp trong tỉnh...

8. Tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong các hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Các Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố có kế hoạch định kỳ tiếp xúc, nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh duy trì gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, chế độ hỗ trợ doanh nghiệp.... để tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Bình được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh Thái Bình. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình là đơn vị thường trực tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, làm đầu mối tổng hợp đình kỳ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình và tổng hợp đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article