Ngày 20 tháng 7 năm 2012,  Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu sử dụng máy soi container.

Ngày 20 tháng 7 năm 2012,  Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu sử dụng máy soi container.

Quy trình này áp dụng cho cả thủ tục hải quan điện tử và thủ công, và là một bộ phận của  Quy trình thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ và Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Các container hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra qua máy soi container là các container đã được doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan tại các Chi cục Hải quan, được hệ thống quản lý rủi ro xác định phải kiểm tra thực tế qua máy soi và các container phải chuyển luồng để kiểm tra thực tế do lãnh đạo có thẩm quyền quyết định. Khi tiếp nhận, kiểm tra đăng ký tờ khai hải quan, nếu trên tờ khai hải quan (điện tử hoặc thủ công) chưa thể hiện rõ số lượng container, số hiệu từng container thì công chức tiếp nhận hướng dẫn người khai hải quan khai rõ số lượng và số hiệu từng container trên tờ khai hải quan/phụ lục tờ khai/bảng kê chi tiết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; thay thế Quyết định số 605/QĐ-TCHQ ngày 4 tháng 4 năm 2011 ban hành Quy trình kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có sử dụng máy soi container tại cảng Hải Phòng; Quyết định số 754/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 4 năm 2011 ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container tại địa điểm kiểm tra tập trung tại cảng Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh; Quyết định số 556/QĐ-TCHQ ngày 25 tháng 3 năm 2011 ban hành tạm thời Quy trình kiểm tra và thông quan hàng hóa nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra tập trung có  sử dụng máy soi container tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article