Ngày  15 tháng 8 năm 2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-VSD sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 8/5/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày  15 tháng 8 năm 2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-VSD sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 8/5/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung là các điều khoản về sửa lỗi giao dịch đối với chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch; nguyên tắc xác định thành viên mất khả năng thanh toán tiền.

Theo đó, thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán giao dịch trái phiếu của thành viên là 11h00 ngày thanh toán. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của thành viên là 16h00 ngày làm việc liền kề trước ngày thanh toán. Sau thời điểm nêu trên, các thành viên không đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các giao dịch chứng khoán liên quan được coi là mất khả năng thanh toán và VSD sẽ tự động thực hiện việc khắc phục tình trạng thiếu tiền theo cơ chế và thủ tục hỗ trợ tiền quy định tại Điều 10, 11,12 của Quy chế này.

Ngoài ra, Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thời điểm huỷ thanh toán giao dịch (đối với giao dịch trái phiếu và đối với giao dịch cổ phiếu), chứng chỉ quỹ, xác định các giao dịch huỷ thanh toán và thực hiện huỷ thanh toán, phụ lục về trình tự thanh toán bù trừ đa phương đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/9/2012.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article