Ban Quản lý  các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái là cơ quan đầu mối phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp trong KCN.

Ngày 17 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND  ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái (Ban Quản lý) với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Về nguyên tắc, Ban Quản lý là cơ quan đầu mối phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp trong KCN. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý trong hoạt động quản lý nhà nước đối với các KCN theo quy định của pháp luật. Khi Ban Quản lý chủ trì giải quyết công việc có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến tham gia. Nếu quá thời hạn trên, không có văn bản trả lời thì được coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhịệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề được hỏi ý kiến liên quan đến chức năng quản lý.

Ban Quản lý thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền được giao quản lý, bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định số  108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Việc thẩm tra, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nói trên; Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quyết định quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp lẫn nhau giữa Ban Quản lý và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp trong quản lý sử dụng đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý công nghệ và môi trường; quản lý lao động; quản lý tài chính; quản lý về chế độ thống kê báo cáo; quản lý an ninh và trật tự an toàn xã hội trong KCN. Các cơ quan nhà nước có chức năng về thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

                                      Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article