Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về  chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về  chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định quy định cụ thể về việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản; doanh thu, chi phí; lợi nhuận và trích lập các quỹ; chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trách nhiệm của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.

Về nguyên tắc quản lý tài chính, Nghị định quy định rõ: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện công khai tài chính, thực hiện các nghĩa vụ và cam kết của mình theo quy định của pháp luật.

Về chế độ trách nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính, kiểm toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012. Nghị định này thay thế Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng và các quy định về chế độ tài chính của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article