Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều về chào bán chứng khoán như hồ sơ chào bán, thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất,  chào bán chứng khoán tại nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam…Việc  niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng được Nghị định quy định và hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, có quy định của pháp luật chuyên ngành thì phải áp dụng cả pháp luật chuyên ngành. Trường hợp các quy định của Nghị định này khác với quy định của pháp luật chuyên ngành, doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Tổ chức đã đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực không đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định của Nghị định này được tiếp tục niêm yết và không phải chuyển đổi Sở Giao dịch chứng khoán theo điều kiện niêm yết mới.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012 và thay thế cho các Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP và Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2010 của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article