Nhằm tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ASEAN, thông qua Nhóm công tác phát triển DNNVV ASEAN (SMEWG),  các nước thành viên ASEAN đã thực hiện liên kết các trang thông tin điện tử của cơ quan hỗ trợ DNNVV nhằm trao đổi các thông tin về kinh nghiệm, công nghệ và các cơ hội đầu tư trong khu vực và trên thế giới, các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Nhằm tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ASEAN, thông qua Nhóm công tác phát triển DNNVV ASEAN (SMEWG),  các nước thành viên ASEAN đã thực hiện liên kết các trang thông tin điện tử của cơ quan hỗ trợ DNNVV nhằm trao đổi các thông tin về kinh nghiệm, công nghệ và các cơ hội đầu tư trong khu vực và trên thế giới, các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Đường dẫn các trang thông tin điện tử của cơ quan hỗ trợ DNNVV các nước ASEAN, các bên đối thoại và các trang web liên quan cụ thể như sau:

Nước

Tên cơ quan

Trang web

ASEAN

Ban Thư ký ASEAN

www.asean.org

Brunei Darussalam

Bộ Công nghiệp và Tài nguyên

http://www.bruneimipr.gov.bn/

  

Cambodia

Bộ Công nghiệp, Mỏ và Tài nguyên (MIME)

www.gdi.mime.gov.kh

www.mime.gov.kh

Indonesia

 

Bộ Hợp tác xã và DNNVV

http://www.depkop.go.id

Ban Thương mại DNNVV và Hợp tác xã  Indonesian

http://www.indonesian-products.biz/

Trang web của các Hợp tác xã và DNNVV

http://www.smecda.com

Lào

 

Cục Xúc tiến và Phát triển DNNVV

Bộ Công nghiệp và Thương mại

http://www.smepdo.org/info/1/?lang=en&PHPSESSID=73a58aded602ef749ca00c9087602957

Malaysia

 

Cơ quan phát triển DNNVV Malaysia

www.smecorp.gov.my  

 

Cổng Thông tin một cửa DNNVV

www.smeinfo.com.my

Myanmar

 

Bộ Công nghiệp

www.industry2.gov.mm

http://www.myanmarindustry2.com/

Philippines

 

Uỷ ban Phát triển DNNVV

Bộ Thương mại và Công nghiệp

http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p=79

 

Singapore

 

Tổng cục Tiêu chuẩn, Năng suất và Đổi mới Singapore

http://www.spring.gov.sg/Pages/Homepage.aspx

 

Cơ quan doanh nghiệp quốc tế Singapore

 

http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal

 

Thái Lan

Cơ quan Xúc tiến DNNVV

http://eng.sme.go.th/Pages/home.aspx

Việt Nam

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

http://www.business.gov.vn/index.aspx?LangType=1033

Dialogue Partners

Trung Quốc

 

Vụ DNNVV

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin

http://english.sme.gov.cn/index.htm

Cổng thông tin doanh nghiệp ASEAN-Trung Quốc

  www.ectpa.org

Nhật Bản

 

Cơ quan DNNVV

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/index.html

Hàn Quốc

Cơ quan phát triển DNNVV (SBC)

http://www.sbc.or.kr/sbc/eng/main.jsp

ASEAN FTAs

FTAs

URL

AFTA (Intra-ASEAN)

http://www.asean.org/19801.htm

ASEAN-China FTA

http://www.asean.org/19105.htm

http://www.asean-cn.org

ASEAN-India FTA

http://www.asean.org/22563.htm

ASEAN-Japan FTA

http://www.aseansec.org/20191.htm

ASEAN-ROK FTA

http://www.asean.org/22557.htm

ASEAN-Australia-New Zealand

http://aanzfta.asean.org

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article