Ngày 10/7/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Mía đường I.

Ngày 10/7/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Mía đường I (Tổng công ty).

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Tổng công ty:

- Xác định định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty nhằm đạt được mục tiêu tăng năng lực, khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của Tổng công ty nhà nước; xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính; tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thực hiện thâm canh, tăng năng suất và nâng cao chất lượng mía để đảm bảo sự phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh của Tổng công ty.

- Cần rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc) để công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả; công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tập trung thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty trong năm 2012, nghiên cứu, xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty đúng quy định;

- Bổ sung danh mục các dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện và phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án; đối với dự án đầu tư nhỏ, không rõ mục tiêu, hiệu quả không cao cần cân nhắc kỹ, có thể thực hiện cắt giảm hoặc chuyển giao theo quy định của pháp luật.

- Việc thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần có lộ trình và phương án cụ thể để sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn; đối với các công ty yếu kém, quy mô nhỏ bé, không có lợi thế phát triển cần thoái hết vốn để bổ sung vốn cho công ty mẹ; đối với công ty đang hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty, có hiệu quả cao cần nghiên cứu hướng phát triển, đầu tư của Tổng công ty.

- Tổng công ty cần xem xét để đề xuất việc được khai thác các tiềm năng, lợi thế về tài sản, đất đai, kho tàng hiện có để phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao và được tiếp tục thực hiện dự án liên doanh liên kết có hiệu quả.

Mời độc giả xem toàn văn kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông báo số 3397/TB-BNN-ĐMDN ngày 19/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article