Nhằm tạo cơ sở pháp lý, khuôn khổ nghề nghiệp và đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện tổ chức kiểm toán, hướng dẫn kiểm toán viên nhà nước và những người tham gia về nội dung, phương pháp, trình tự, thủ tục các bước và công việc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước tại Quyết định số 02/2010/QĐ-KTNN.

Ngày 27/1/2010, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước tại Quyết định số 02/2010/QĐ-KTNN; áp dụng cho các cuộc kiểm toán doanh nghiệp là tổ chức kinh tế do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần hay công ty TNHH, công ty mẹ-con hay tập đoàn kinh tế nhà nước; các doanh nghiệp khác được Quốc hội, Chính phủ chỉ định Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán.

Doanh nghiệp nhà nước được hiểu là các doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn, công ty cổ phần nhà nước nắm quyền kiểm soát, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ-con tập đoàn kinh tế nhà nước. Quy trình định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và ban hành các Phụ lục hướng dẫn chi tiết.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/2/2010. Đối với doanh nghiệp là ngân hàng thương mại nhà nước, tổ chức tài chính, tín dụng nhà nước thì áp dụng Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính-ngân hàng của Kiểm toán Nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article