Ngày 11/1/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT quy định về quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; xuất bản tác phẩm, tài liệu dưới hình thức xuất bản phẩm; nộp lưu chiểu xuất bản phẩm; điều kiện ký hợp đồng chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm ...

Ngày 11/1/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT quy định về quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; xuất bản tác phẩm, tài liệu dưới hình thức xuất bản phẩm; nộp lưu chiểu xuất bản phẩm; điều kiện ký hợp đồng chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm; điều kiện về thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; xuất bản phẩm không được chế bản, gia công sau in cho nước ngoài; đăng ký và xác nhận đăng ký xuất bản phẩm để nhập khẩu để kinh doanh; hồ sơ xin cấp nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật;  triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm và ban hành biểu mẫu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article