Các loại giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cơ sở bức xạ, nhân viên bức xạ trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép.

Ngày 25/1/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 65, Điều 80, Điều 82 và Điều 90 Luật Năng lượng nguyên tử; áp dụngc ho các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm được kinh doanh bảo hiểm bắt buộc không được từ chối bán các loại bảo hiểm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều13 Nghị định này. Nghị định quy định về các biện pháp thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đo lường bức xạ và hiệu chuẩn thiết bị đo ghi bức xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; quan trắc và cảnh báo bức xạ môi trường; bảo đảm điều kiện làm việc cho nhân viên bức xạ; phát hiện nguồn phóng xạ, thiết bị hạt nhân thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, chưa khai báo; trách nhiệm của các cơ quan liên quan; kinh phí bảo đảm việc phát hiện, tìm kiếm, xử lý và lưu giữ nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân,...; kiểm soát an toàn; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; xác định mức sự cố và việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; phí và lệ phí; điều khoản chuyển tiếp.

Các loại giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cơ sở bức xạ, nhân viên bức xạ trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép. Hồ sơ xin cấp giấy phép của cơ sở bức xạ đã nộp cho cơ quan quản lý nhà nước mà chưa được giải quyết trước khi Nghị định này có hiệu lực thì phải được cập nhạt và bổ sung theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.Nghị định được đăng Công báo ngày 9/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article