được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/1/2010.

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/1/2010.

Nội dung Quy hoạch bao gồm: hướng tuyến, quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật, diện tích đất chiếm dụng, tiến độ thực hiện, nguồn vốn đầu tư. Phụ lục về Quy mô, tổng mức đầu tư và thời gian xây dựng, Thống kê khối lượng đất đai chiếm dụng, Kế hoạch xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông được đính kèm Quy hoạch.

Quy hoạch được đăng Công báo ngày 4/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article