Để kịp thời khắc phục những yếu kém đồng thời chấn chỉnh lại việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 134/CT-TTg về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Để kịp thời khắc phục những yếu kém đồng thời chấn chỉnh lại việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 134/CT-TTg về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trong đó yêu cầu  Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh tập trung kiểm tra cụ thể các trường hợp vi phạm, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức kinh tế, truy thu tiền thuê đất đối với thời gian chưa nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu tổ chức sử dụng đất có vi phạm để xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật v.v… Những trường hợp cho thuê đất, mượn đất hoặc để đất hoang hóa không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác gây nhiều bức xúc trong dư luận phải cương quyết thu hồi, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật.

Chỉ thị được đăng Công báo ngày 3/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article