được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 01/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2010.

được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 01/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2010.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article