Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi môtô,  xe máy có trách nhiệm thống kê, lập báo cáo số lượng mũ bảo hiểm gắn dấu CS hoặc dán tem “đã kiểm tra” được sản xuất, nhập khẩu còn tồn để được hướng dẫn chuyển đổi sang gắn dấu CR theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày  31/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy và cách thức chuyển đổi dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước và nhập khẩu trước ngày 15/11/2008 có gắn dấu phù hợp tiêu chuẩn (dấu SC) và mũ bảo hiểm dán tem “đã kiểm tra” sang sử dụng dấu hợp quy CR.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi môtô,  xe máy có trách nhiệm thống kê, lập báo cáo số lượng mũ bảo hiểm gắn dấu CS hoặc dán tem “đã kiểm tra” được sản xuất, nhập khẩu còn tồn để được hướng dẫn chuyển đổi sang gắn dấu CR theo hướng dẫn tại Thông tư nói trên. 

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article