Ngày 8/1/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BCT về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Ngày 8/1/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BCT về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Thông tư gồm 3 chương: Quy định chung; Thủ tục cấp C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D); Tổ chức quản lý việc cấp C/O. Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) là cơ quan đầu mối hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc cấp C/O; thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký cấp C/O và mẫu con dấu của các tổ chức cấp C/O của Việt Nam với Ban Thư ký của ASEAN và chuyển mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của các nước thành viên thuộc Hiệp định CEPT cho Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/2/2010; thay thế Thông tư số 12/2009/TT-TCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article