Ngày 22/1/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BCT quy định chi tiết khoản 2 Điều 51 Luật Điện lực, khoản 3 Điều 3 và khoản 1, khoản 4 Điều 9 Nghị định số 106/2005/NĐ-CP, khoản 1, khoản 4 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 81/2009/NĐ-CP.

Ngày 22/1/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BCT quy định chi tiết khoản 2 Điều 51 Luật Điện lực, khoản 3 Điều 3 và khoản 1, khoản 4 Điều 9 Nghị định số 106/2005/NĐ-CP, khoản 1, khoản 4 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 81/2009/NĐ-CP; áp dụng đối với các đơn vị điện lực, hộ dân sống trong và liền kề hành lang an toàn lưới điện và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2010. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article