Trong số 108 doanh nghiệp đoạt giải, có 38 doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, 18 doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ (chiếm 51,8%).

Danh sách các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2009 được ban hành tại Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/1/2010. Trong số 108 doanh nghiệp đoạt giải, có 38 doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, 18 doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ (chiếm 51,8%).

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article