Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 24/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ.

Ngày 31/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 24/2009/TT-BKHCN hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi VPHC quy định tại Chương II và áp dụng một số điều tại Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC.

Thông tư hướng dẫn xác định các hành vi VPHC về đo lường trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định (điều 4, điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP), hành vi vi phạm quy định về đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ và đối với hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán hàng thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước (điều 10, điều 11).  Cách xác định hành vi VPHC về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch được hướng dẫn tại Mục III, mục IV của Thông tư.  Mục V, mục VI lưu ý về các hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra và thẩm quyền xử phạt.

Thông tư được đăng Công báo ngày 30/1/2010, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article