Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần trực tiếp và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho một trong các đối tượng sau: các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Ngày 4/1/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ của các công ty cổ phần thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Việt Nam; áp dụng đối với các công ty cổ phần, các doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần, ngoại trừ các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần trực tiếp và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho một trong các đối tượng sau: các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phần chào bán riêng lẻ được ghi bằng đồng Việt Nam, mệnh giá là 10.000 đồng. Tùy trường hợp đối tượng chào bán cổ phần riêng lẻ, cơ quan có thầm quyền quản lý việc chào bán cổ phần riêng lẻ gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nghị định quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý chào bán cổ phần riêng lẻ, việc chào bán cổ phần riêng lẻ (điều kiện chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán…), nghĩa vụ của tổ chức chào bán cổ phần riêng lẻ, xử lý vi phạm.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/1/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article