Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 238/2009/TT-BTC ngày 21/12/2009 hướng dẫn về đối tượng chịu phí và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản rắn, bao gồm: đá, fespat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiện, sa khoáng titan, các loại khoáng sản kim loại, quặng apatit, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và các loại khoáng sản khác.

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ, ngày 21/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 238/2009/TT-BTCngày 21/12/2009 hướng dẫn về đối tượng chịu phí và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản rắn, bao gồm: đá, fespat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiện, sa khoáng titan, các loại khoáng sản kim loại, quặng apatit, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và các loại khoáng sản khác.

Theo đó, mức thu phí đối với việc khai thác khí thiên nhiên, khí than là 50 đồng/m3; khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô: 35 đồng/m3; quặng khoáng sản khác: 10.000 đồng/tấn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/1/2010, có hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 82/2009/NĐ-CP nói trên có hiệu lực thi hành. Các nội dung khác không hướng dẫm trong Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/2008/NĐ-CP nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article