Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT ngày 7/10/2009, sửa đổi một số nội dung các Thông tư của Bộ về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.

Ngày 7/10/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3/3/2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17/4/2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN nêu trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article