Ngày 13/10/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 66/2009/TT-BNNPTNT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y, bao gồm lấy mẫu thuốc thú y kiểm tra chất lượng; lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật; yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống.

Ngày 13/10/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 66/2009/TT-BNNPTNT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y, bao gồm lấy mẫu thuốc thú y kiểm tra chất lượng; lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật; yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/10/2009, có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article