Giám sát, đánh giá đầu tư là hoạt động theo dõi, kiểm tra và đánh giá mức độ đạt được của quá trình đầu tư so với yêu cầu và mục tiêu đầu tư.

Ngày 15/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2009/NĐ-CP, quy định về nội dung giám sát, đánh giá và việc tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư và hoạt động đầu tư trực tiếp sử dụng tất cả các nguồn vốn.

Giám sát, đánh giá đầu tư là hoạt động theo dõi, kiểm tra và đánh giá mức độ đạt được của quá trình đầu tư so với yêu cầu và mục tiêu đầu tư. Các dự án nhóm B trở lên phải thực hiện đánh giá ban đầu và đánh giá kết thúc dự án. Các dự án có phần kỳ đầu tư theo giai đoạn phải thực hiện đánh giá giữa kỳ khi kết thúc từng giai đoạn thực hiện. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên phải tổ chức tự kiểm tra dự án do mình quyết dịnh đầu tư ít nhất 01 lần đối với dự án có thời gian thực hiện dài hơn 12 tháng và phải thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Điều 17 của Nghị định. Chủ đầu tư tự tổ chức kiểm tra thường xuyên dự án đầu tư do mình làm chủ đầu tư. Nội dung đánh giá dự án đầu tư bao gồm: đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động. Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác, chủ đầu tư phải theo dõi cập nhật tình hình thực hiện dự án, tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tình hình thực hiện các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư. Các Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng công ty 91 của Nhà nước tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án do mình quyết định đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của mình, chỉ định bộ phận chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư.

Nghị định được đăng Công báo ngày 28/12/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article