Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở chế biến chè, cà phê và chế biến rau quả được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 75/2009/TT-BNNPTNT ngày 2/12/2009.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở chế biến chè, cà phê và chế biến rau quả được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 75/2009/TT-BNNPTNT ngày 2/12/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/12/2009, có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article