Thuế suất 10% được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp, hợp tác xã có được từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được miễn thuế 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Ngày 8/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 230/2009/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiêp, thuế giá trị gia tăng và chi phí thực hiện hoạt động quảng bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn.

Theo đó, thuế suất 10% được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp, hợp tác xã có được từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được miễn thuế 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (trong 5 năm tiếp theo nếu không hoạt động trên các địa bàn đó). Chi phí quảng bá sản phẩn từ hoạt động bảo vệ môi trường, chi phí xây dựng phim, phóng sự khoa học về bảo vệ môi trường và chi phí thực hiện việc cung cấp miễn phí các dụng cụ cho người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập  chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày  26/12/2009, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article